Beste schuttersvrienden en vriendinnen klik hier voor de uitnodiging en agenda van de jaarvergadering van 25 juni a.s.

Wij zien jullie graag met in achtneming van de geldende corona-maatregelingen op vrijdag 25 juni om 20:00 uur in ons schuttersgebouw.

Algemene Jaarvergaderingvan het schuttersgilde”Claudius Civilis” te Pannerden te houden op vrijdag 25juni 2021in het schuttersgebouw.Aanvang 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening door de president
 2. Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 18-09-2020
 3. Ingekomen stukken / mededelingen
 4. Financieel verslag boekjaar 2020
 5. Verslag kascontrolecommissie boekjaar 2020
 6. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 7. Vaststelling contributie
 8. Jaarverslag van de secretaris
 9. Vaststellingnieuwestatuten¹
 10. Officierencorps
 11. Gebouw
 12. Activiteiten
 13. Kermis
 14. Bestuursverkiezing²
  • Aftredend en niet herkiesbaar : W. Goris
 15. Wat verder ter tafel kan komen
 16. Rondvraag
 17. Sluiting

¹ Tijdens de ledenvergadering van 03-07-2020zijn de nieuwe statuten aangenomen. Na overleg met de notariszijn er nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd, ook deze dienen vastgesteld te worden..

² Indien men zich wil opgeven als senator dient men gebruik te maken van de kandidatenlijsten die verkrijgbaar zijn bij de secretaris. De kandidatenlijsten dienen uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de algemene jaarvergadering bij de secretaris te worden ingeleverd.

Kandidatenlijsten zijn alleen geldig indien deze correct zijn ingevuld en zijn ondertekend door tenminste 15 stemgerechtigde leden. Uitsluitend geldige lijsten worden op de vergadering in behandeling genomen.

Wij hopen dat velen van u deze vergadering zullen bijwonen.

Het spreekt voor zich dat we iedereen verzoeken om zich ook tijdens deze vergadering aan de geldende hygiëne maatregelen te houden.

Bij klachten thuisblijven, bij binnenkomst dienen handen ontsmet te worden en we houden afstand van elkaar.

Namens Directie en Senaat, Michiel Loef Secretaris

powered by social2s

Welke Sectie?

Bezoekadres

Dorpsplein 11

6911 AJ Pannerden

0316 - 371319

Voor al uw vragen gerelateerd aan Schuttersgilde Claudius Civilis:

senaat@claudiuscivilis.nl

Postadres

Aerdtsestraat 18

6911AS Pannerden

Email: senaat@claudiuscivilis.nl

Privacy Statement

Wilt u weten hoe wij met uw gegevens om gaan? U vindt het in ons Privacy Reglement Claudius Civilis.