Nieuwe Statuten (3 juli 2020)

- In verband met het vorenstaande luiden de statuten van de vereniging voortaan als volgt:

Naam en Zetel

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam: Schuttersgilde van Pannerden “Claudius Civilis”.
 2. Zij heeft haar zetel te Pannerden (Gemeente Zevenaar)

Duur

Artikel 2

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en is opgericht in het jaar achttien honderd drie en vijftig.
 2. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Doel

Artikel 3

Het schuttersgilde heeft tot doel om de Pannerdense normen, waarden en tradities te eren en te bevorderen.

Leden en lidmaatschap

Artikel 4

1. De vereniging bestaat uit leden , het betreft hier natuurlijke personen.

Artikel 5

 1. Om lid te worden moet men zich aanmelden bij de Senaat, die over de toelating van het lid beslist
 2. Bij niet-toelating door de Senaat kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar en is tevens niet vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

Artikel 6

De Senaat is bevoegd een lid te schorsen voor onbepaalde tijd dan wel te royeren in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Einde lidmaatschap

Artikel 7
Het lidmaatschap eindigt:

1.

a) Door de dood van het lid;

b) Door schriftelijke opzegging door het lid;

c) Door schriftelijke opzegging door de vereniging;

d) Door ontzetting.

2. Opzegging van het lid door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een kalenderjaar. Zij geschiedt schriftelijk bij de ledenadministratie met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar, tenzij de Senaat anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van de maand september van het lopende kalenderjaar door de Senaat schriftelijk worden gedaan:

a) Wanneer één lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één september van het lopende jaar niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende kalenderjaar heeft voldaan.

b) Wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten en het Huishoudelijk Reglement voor het lidmaatschap worden gesteld of te eniger tijd gesteld mochten worden.

De opzeggingstermijn is ten minste één maand. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen, waarbij de laatst bekend adres uit ledenadministratie zal worden aangehouden als aanschrijfadres.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door de Senaat, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft géén stemrecht.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij de Senaat anders beslist.

6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Geldmiddelen / contributies

Artikel 8

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen, subsidies, inkomsten uit de te houden feesten, huur en pachtopbrengsten en dergelijke. Erfenissen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

De Senaat

Artikel 9

 1. De Senaat bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter (de President), een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
 2. De Senatoren worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De kandidaatstelling geschiedt zoals in het Huishoudelijk Reglement is aangegeven.
 3. Senatoren kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. De geschorste Senator wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 5. De Senatoren treden af volgens een door de Senaat op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend Senator is onmiddellijk herbenoembaar. Jaarlijks treedt er minimaal één Senator af.
 6. Bij (een) tussentijdse vacature(s) in de Senaat benoemt de eerstvolgende vergadering een opvolger die op het hiervoor sub 5 bedoelde rooster de plaats van zijn voorganger inneemt.
 7. Indien het aantal Senatoren beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft de Senaat niettemin bevoegd. De Senaat is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
 8. Op de vergadering en de besluitvorming van de Senaat is het bepaalde in de artikelen 13 tot en met 16 zoveel mogelijk van toepassing.

Artikel 10

 1. De bestuursfuncties worden door de Senatoren onderling verdeeld.
  De voorzitter draagt de naam : President.
  Plaatsvervangers van alle bestuursfunctionarissen worden door de Senaat zelf benoemd.

 2. Senaatsvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een senator dit nodig acht.

 3. Senaatsbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.

 4. Van het verhandelde in Senaatsvergaderingen worden door de secretaris notulen gehouden.

  Deze worden door de Senaat vastgesteld en door de President en secretaris vastgesteld en ondertekend.

 5. Door en uit de Senaat worden met gewone meerderheid en met inachtneming van het in het

  Huishoudelijk Reglement bepaalde een dagelijks bestuur gekozen, genaamd : de Directie, bestaande uit de President, secretaris en penningmeester.
  De Senaat kan een Senator te allen tijde met gewone meerderheid van stemmen schorsen.

Artikel 11

 1. De Senaat is belast met het besturen van de vereniging. Zij belast onder haar verantwoordelijkheid de directie met het dagelijks bestuur van de vereniging.

 2. De verenging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de President (voorzitter) of secretaris of penningmeester.

 3. De Senaat is met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor de derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

 4. Het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis een bedrag van tweeduizendvijfhonderd euro (€ 2.500,-)te boven gaat, behoeft de directie vooraf de goedkeuring van de Senaat, echter met uitzondering van de exploitatie van het jaarlijks te houden schuttersfeest of andere dergelijke soortgelijke grote festiviteiten. De directie dient in die gevallen (exploitatie schuttersfeest of grote festiviteiten) op de eerstvolgende Senaatsvergadering volgende op het schuttersfeest c.q. de festiviteiten rekening en verantwoording af te leggen aan de Senaat.

Algemene ledenvergadering / kalenderjaar

Artikel 12

De algemene ledenvergadering worden gehouden in het dorp Pannerden, waarbij de vereniging statutair is gevestigd.

Artikel 13

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
  Binnen zes maanden na afloop van elk kalenderjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. De Senaat brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen kalenderjaar gevoerd bestuur.

 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering een commissie van tenminste drie leden, die geen deel mogen uitmaken van de Senaat, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende c.q. laatst verstreken kalenderjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
  Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

 3. De Senaat is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

 4. De goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt de Senaat en derhalve de directie tot decharge.

 5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoordding wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording.
  Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 14

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de Senaat met inachtneming van een termijn van veertien dagen.
  De bijeenroeping geschiedt door een door te Senaat te bepalen wijze.

 2. Behalve de in artikel 13 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de Senaat zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelende onderwerpen wordt verzocht door tenminste een/tiende gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden.

 3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is de Senaat verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door de Senaat werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop de Senaat de algemene vergaderingen bijeenroept

Artikel 15

1. De leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid. Een stemgerechtigd lid kan niet meer dan door één ander stemgerechtigd lid schriftelijk gemachtigd worden.

 1. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de Senaat.

 2. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering

  bijeen heeft, mits met voorkennis van de Senaat genomen dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in de notulen, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.

 3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de President.

 4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen.
  Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
  Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd Indien niemand die meerderheid heeft verkregen en is het lid gekozen die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.

  Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot . Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen de blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stembriefjes.

 5. Een ter vergadering door de President uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend.

  Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, vijf procent (5%) van de aanwezige stemgerechtigde leden dit verlangen. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.

Artikel 16

 1. De President van de Senaat en bij diens afwezigheid een door de Senaat aan te wijzen plaatsvervanger, leidt de vergaderingen. Ontbreken de President en de door de Senaat aangewezen plaatsvervanger dan treedt één van de andere Senaatsleden als voorzitter op.

 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de President aangewezen Senaatslid of lid notulen gemaakt. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Statutenwijziging

Artikel 17

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de Senatoren is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

 6. De Senaatsleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 18

 1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

 3. De vereffening geschiedt door de Senaat.

 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

 5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen

Reglementen

Artikel 19

 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Commissies

Artikel 20

 1. Door de Senaat, alsmede door de algemene vergadering kunnen commissies worden ingesteld, ter behandeling van speciale aangelegenheden.

 2. De leden van deze commissies worden door de Senaat benoemd.

 3. In elke commissie dient de Senaat vertegenwoordigd te zijn.

 4. De functies worden in de commissies in onderling overleg verdeeld, tenzij de Senaat bij de benoeming van de commissieleden anders heeft bepaald.

Slotbepaling

Artikel 21

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Slot akte
De comparanten zijn mij, notaris gekend. De identiteit etc....

Welke Sectie?