Het Schuttersgilde van Pannerden “Claudius Civilis”

Regels aangaande het Koningschap (2018)

Ondergetekende .....................................................................verklaart dat hij/zij zich wil aanmelden voor het “koningschot” en dat hij/zij daarmee onderstaand reglement accepteert.
Kandidaat verklaart dat ............................................................... zijn koning(in) zal zijn.

Aanmelding

De kandidaat kan zich uiterlijk tot vrijdag 19.00 uur voorafgaande aan de kermis bij de secretaris melden. Het aanmelden dient onder inlevering van dit ondertekend reglement te gebeuren. Bij deze verklaring dient tevens de ”lijst voor de troonuitnodiging” te worden ingeleverd. Deze lijst moet ook digitaal worden aangeleverd bij de secretaris. Op deze lijst dienen, in volgorde van straatnaam, minimaal 30 en maximaal 60 personen te worden aangeleverd. Het reglement kan in de week voor de kermis, na telefonische afspraak, bij de secretaris worden afgehaald. De kandidaat dient minimaal 2 jaar ingeschreven te zijn als lid van Claudius Civilis.
Op de kermismaandag, vlak na het prijsschieten, wordt de kandidaat voor het koningschap door de President opgeroepen. Dit oproepen zal maximaal 3x geschieden. Indien de kandidaat zich niet meldt vervalt de inschrijving.

Volgorde

De volgorde van het schieten wordt bepaald d.m.v. loting. De loting zal onder toezicht van de schietcommissie en secretaris plaatsvinden. Bij deze loting dienen alle kandidaten aanwezig te zijn.

Koningschot

De kandidaat is verplicht om de aanwijzingen, welke gegeven worden door de directie, kolonel en feestcommissie op te volgen. Het schieten staat onder leiding van de schietcommissie, deze commissie bestaat uit: Kolonel en één senaat lid.


De kandidaat mag zich tijdens het Koningschieten laten vertegenwoordigen door een ander lid. Dit lid dient de minimale leeftijd te hebben van 18 jaar (op zondag van de Pannerdense Kermis).Tijdens het schieten door het lid dient de kandidaat zijn/haar hand op de schouder te leggen van het betreffende lid.
Zodra de kandidaat het koningschot heeft gelost (dit is op het moment dat de romp volledig door het schot van de stang is gevallen) wordt hij/zij uitgeroepen tot de nieuwe koning(in). Bij twijfel over de volledigheid van de romp ligt de beoordeling bij de schietcommissie.

Installatie

Zodra de nieuwe koning(in) bekend is wordt door de adjudanten de koning(in)sketting met sabelceremonie van de oud-koning(in) omgehangen naar de nieuwe koning(in).
Door de oud-koning(in) zal het koning(in)sschild en de koning(in)smedaille worden omgehangen.

De nieuwe koning(in) maakt direct de naam van zijn koning(in) bekend. Hierbij geeft hij/zij aan op welk adres (en eventueel telefoonnummer) de koning(in) zich bevindt. Aansluitend is het de taak van enkele officieren om haar/hem op de hoogte te brengen van haar/zijn benoeming.

De nieuwe koning(in) gaat in optocht met de schutterij naar het “Woonzorgcentrum”, waar hij/zij door de President aan de bewoners en aan de burgermeester wordt voorgesteld.
Bij het “Woonzorgcentrum” wordt het vendel gezwaaid. Daarna gaat de schutterij naar het schuttersgebouw.

Troon

De koning(in) wordt het schuttersgebouw binnen gebracht alwaar hij/zij plaats neemt aan de troon.

Heeft hij/zij plaatsgenomen, dan neemt de feestcommissie contact met hem/haar op, en maakt de koning(in) bekend, wie zijn/haar secondant is voor het komende jaar.
Er zal 1 senator worden aangesteld als contactpersoon voor de koning(in), gedurende het hele jaar van zijn/haar koning(in)schap.

De koning(in) geeft aan waar op dinsdagmorgen de koningin de hofdames ontvangt en waar zij zal worden afgehaald door de schutterij.
Tevens worden de gasten uitgenodigd die de koning(in) heeft uitgekozen om als hofhouding zitting te nemen aan de troon. Het uitnodigen wordt gedaan door de officieren en geldt alleen voor de inwoners van Pannerden. Leden van de hofhouding woonachtig buiten Pannerden dienen door de koning(in) of een aangewezen persoon te worden uitgenodigd. De hofhouding mag tijdens het feest plaatsnemen aan de troon.
De (minderjarig)kinderen van het koningspaar hebben altijd toegang, in overleg kan men ook een vriend(in) uitnodigen van dit kind.

De genodigde moeten er voor zorgen dat de feestcommissie uiterlijk voor 18.00 uur bericht heeft of hij/zij, al dan niet vergezeld van een partner, aan de uitnodiging gevolg geven.

De koning(in) wordt geacht de senaat en enkele door de senaat aan te wijzen genodigden uit te nodigen.

Tegelijk met de uitnodigingen maakt de koning(in) bekend waar in Pannerden hij/zij voor het avondfeest op maandag en dinsdag door de hofhouding wil worden afgehaald.

De koning(in) is er verantwoordelijk voor dat de hofhouding zich gedraagt in overeenstemming met haar waardigheid en is tevens verantwoordelijk voor de financiële afrekening van de troon.

Koningin afhalen /dinsdagochtend

De plaats waar de koningin de hofdames wil ontvangen, moet gelegen zijn binnen het gebied van Pannerden en er moet voldoende ruimte zijn om de gehele hofhouding, officieren en de senaat zitplaatsen te geven.

Tijdens de dinsdagmorgen ontvangt de koningin de hofdames. De koningin moet zorgen dat zij tijdig ter plaatse aanwezig is om de genodigde te verwelkomen.

De hofdames worden dinsdagmorgen om 9.30 uur verwacht op de locatie welke door de koning(in) is uitgezocht.

Het is de gewoonte dat de hofdames door de koningin getrakteerd worden op koffie en enige andere consumpties.

De koningin en de hofdames blijven ter plaatse totdat de schutterij daar arriveert.

De koning, zijn secondant, de senaat en kolonel gaan maandag en dinsdag gezamenlijk ontbijten. De tijd wordt door de senator koningszaken medegedeeld.

Op een nader te bepalen tijdstip wordt de schutterij weer geformeerd en begeeft zich naar de plaats waar de koningin met haar hofdames is.

De koning gaat mee naar de locatie waar de koningin is. Aangekomen op de locatie blijft de koning bij de senaat. Hij zal van de senaat horen wanneer hij zich bij de koningin mag vervoegen.

De hofheren gaan in de optocht mee naar de plaats waar de koningin met haar hofdames verblijven en stellen zich in de schutterij op.

Bij de locatie aangekomen waar de koningin verblijft, gaan senaat, koning, en officierencorps naar binnen. Het is de bedoeling dat deze binnengekomen kaderleden eerst gescheiden van de hofhouding zit. De feestcommissie zal hier op toe zien.

De binnengekomen kaderleden worden door de koningin getrakteerd op een consumptie, terwijl de schutters hun traktatie buiten krijgen. De kosten van alle genoemde traktaties, zijn voor rekening van de koning(in).

Tijdens deze traktaties wordt de koning(in) namens de schutters toegesproken door de President en wordt haar namens alle schutters het volgende aangeboden:

  1. een bloemboeket. De koning biedt dit aan en blijft dan naast zijn koningin staan.
  2. een juweliersbon ad. € 200,-- als herinnering aan het feest. Keuze van juwelier is vrij.
  3. € 1.000,- zijnde een bijdrage in de kosten van het koning(in)schap.
  4. Maximale bijdrage ad. € 150,-- voor het koning(in)sschildje.


De bijdrage voor schildje en juwelier dient in het jaar van het Koning(in)sschot te worden gedeclareerd bij de penningmeester.

Na de toespraak voor de koningin, wordt het koningspaar gefeliciteerd door het kader. Na deze felicitaties wordt de koningin door de President naar buiten begeleid en wordt zij door de Kolonel aan de schutters voorgesteld. Hierna gaat het gezelschap weer naar binnen.

Aansluitend wordt de koningin door de kolonel naar buiten begeleid, naar de koning, die met de hele hofhouding, en de senaat staat te wachten, waar ter ere van haar het vendel wordt gezwaaid met aansluitend het Wilhelmus en een Lang zal ze Leven.
De hofhouding gaat dus voor de koningin naar buiten.
Na het Lang zal ze Leven gaat het koningspaar met hun gevolg naar de koetsen.

Onderwijl stelt de schutterij zich weer op en wordt het koningspaar naar het gereedstaande rijtuig begeleid door de adjudanten.

De dames van de senaat en de hofdames stappen in de gereedstaande volgkoetsen. Na de begeleiding van de dames naar de koetsen, nemen de heren weer plaats in de optocht als voorheen.

Het geheel gaat dan in optocht, volgens een door de kolonel te bepalen route, naar het schuttersgebouw. Bij het schuttersgebouw aangekomen, verlaat het koningspaar en hun hofhouding de koetsen. Het Koningspaar stelt zich op direct achter het vaandel, grootmajoor en kapitein, samen met de adjudanten. Vervolgens de senaat en de hofhouding.

De aanwezige schutters vormen voor het schuttersgebouw een erehaag waardoor de hele stoet het schuttersgebouw binnengaat. Het koningspaar betreedt het schuttersgebouw en wordt door de adjudanten naar de troon begeleid, de hofhouding volgt.

Het voornoemde protocol wordt door de feestcommissie in overleg met de koning(in) geregeld. Het mag duidelijk zijn dat om het geheel te laten slagen, een goede samenwerking tussen koningspaar, feestcommissie, hofhouding en alle betrokkenen een dringende noodzaak is.

Koetsen / kleding/ bloemen e.d.

Het schuttersgilde stelt één rijtuig en twee volgkoetsen tijdens de kermisdinsdag beschikbaar om in de optocht deel te nemen.

De door de koningin te gebruiken bloemboeketten voor de kermis, koningsbal, concoursen en voor officiële gelegenheden bestelt zij zelf. De kosten hiervan zijn voor rekening van het schuttersgilde. Ook de corsages voor de hofdames voor de dinsdagmorgen worden door het koningspaar besteld. De kosten hiervan zijn voor rekening van het schuttersgilde. De hoogte van de te maken kosten voor boeket en corsages gaat in overleg met de senator Koning(in) zaken.

Ten aanzien van de kleding van de koning en de koningin wordt verwacht dat deze in overeenstemming zijn met hun functie. De koning wordt geacht een jacquet te dragen en de koningin dient in het lang te verschijnen. Afwijking hierop gaat altijd vooraf in overleg met senator Koning(in) zaken.

Overig

De koning(in) is niet alleen tijdens de kermis koning(in), maar het gehele jaar door. Dit betekent dat de koning(in) wanneer hij/zij wordt uitgenodigd, bij welke gelegenheid dan ook, wordt verwacht aanwezig te zijn. Deze aanwezigheid is indien gewenst samen met zijn/haar koning(in).

Van de koning(in) wordt verwacht dat hij/zij aanwezig is bij de (algemene) ledenvergaderingen en, indien gevraagd, bij de senaatvergadering.

In het geval zich problemen voordoen, waarin door dit protocol niet wordt voorzien of niet duidelijk genoeg wordt voorzien, beslist de directie.

Als er voor de kandidaat of koning onderwerpen zijn die voor hem/haar niet duidelijk zijn, dan kan hij/zij bij de directie om nadere toelichting vragen.

Zonder vooraf verkregen toestemming van de directie zullen er in het schuttersgebouw geen toespraken of gastoptredens worden toegestaan.

Namens de directie, senaat en feestcommissie:
De secretaris: ..................................................(handtekening) , datum:.................... Voor gelezen en akkoord,
De kandidaat: ..................................................(handtekening), datum:..................

Welke Sectie?