Huishoudelijk Reglement

Het Schuttersgilde van Pannerden

Claudius Civilis

Concept huishoudelijk reglement

Artikel 1 Leden (aangenomen ledenvergadering 3-07-2020)

1.0. Leden algemeen
De leden van de vereniging betreffen natuurlijke personen.

Binnen deze leden wordt onderscheid gemaakt in : Aspirant leden, leden, leden van verdiensten

Om lid te kunnen worden dient men zich uiterlijk op de laatste donderdag voor de Pannerdense kermis aan te melden. Toelating tot het lidmaatschap vindt plaats met goedkeuring van de Senaat.

Beschrijving leden:

1.1 Aspirant lid

Aspirant lid is hij/zij die een uniform draag van het schuttersgilde en nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Aspirant lid kan men uitsluitend worden op voordracht van de Senaat. Aspirant lidmaatschap stopt bij het bereiken van de leeftijd van 16 jaar.

1.2 Lid

Lid is hij/zij die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Voor de vaststelling van de leeftijd wordt als peildatum de 1e zondag van oktober aangehouden. Om lid te kunnen worden dient men zich aan te melden op de door de Senaat daarvoor aangewezen data. Toelating tot het lidmaatschap vindt plaats met goedkeuring van de Senaat. Voor hen die buiten Pannerden woonachtig zijn is tevens van toepassing dat er een binding met Pannerden moet zijn, dit met instemming van de Senaat.

1.3 Leden van verdiensten

Lid van verdiensten is hij/zij die is voorgedragen door de Senaat. Voor verdere informatie zie protocol “Corps der hoogwaardigheidsbekleders”.

 

Artikel 2 Bewijs lidmaatschap (aangenomen ledenvergadering 3-07-2020)

Bewijs lidmaatschap

De ledenadministratie is altijd leidend voor de erkenning van het lidmaatschap. Als bewijs van het lidmaatschap wordt een pas per lid afgegeven . Deze pas is persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar. Misbruik van deze pas zal leiden tot royement van alle betrokkenen, dit ter beoordeling van de Senaat.

Artikel 3 Entree (aangenomen ledenvergadering 3-07-2020

Entree

Om toegang tot het schuttersgebouw te krijgen dienen niet leden entree te betalen. De Senaat stelt jaarlijks het bedrag voor deze entree vast in haar bestuursvergadering. De Senaat stelt ook vast of niet leden worden toegelaten tot activiteiten van het schuttersgilde. Leden en leden van verdiensten dienen op verzoek hun lidmaatschap pas te laten zien.

Artikel 4 Vergaderingen (aangenomen ledenvergadering 3-07-2020)

Vergadering

Uitsluitend leden en leden van verdiensten worden tot de ledenvergadering toegelaten. Uitsluitend op uitnodiging van de Senaat kunnen niet leden worden toegelaten, deze niet leden hebben echter geen stemrecht.

Artikel 5 Ledenvergaderingen (aangenomen ledenvergadering 3-07-2020)

Ledenvergadering
Jaarlijks zal kort vóór de kermis en kort na de kermis een ledenvergadering bijeen worden geroepen. De Senaat stelt jaarlijks de consumptieprijzen vast en deelt dit mee tijdens de ledenvergadering.

Artikel 6 Koning / Koningin (Aangenomen ledenvergadering 3-07-2020

Hij / zij die het finale schot lost is de hoogste in rang en zal zich als dusdanig dienen op te stellen. Hij / zij ontvangt alle egards die bij de functie hoort. Voor de verdere invulling wordt verwezen naar het protocol “Reglement Koningschap”.
Het is bepaald dat hij / zij die tot Koning / Koningin is benoemd, gedurende zijn/haar ambtsperiode een partner mag aanwijzen die de functie vervult van Koning /Koningin.
De Senaat zal de lijst bijhouden waarop de Koning / Koningin en partner worden bijgeschreven. Deze lijst hangt ter inzage in het schuttersgebouw.

Voor de verplichtingen van Koning / Koningin zie “Reglement Koningschap“.

Artikel 7 Kleding en Onderscheiding (Aangenomen ledenvergadering 3-07-2020)

Er wordt verwezen naar het protocol “Corps der hoogwaardigheidsbekleders” voor de samenstelling en het dragen van kleding en van onderscheidingen.

Artikel 8 Protocollen (Aangenomen ledenvergadering 3-07-2020

De Senaat benoemt welke protocollen worden erkent als verlengstuk van dit huishoudelijk reglement. Elk voorstel tot wijziging van een van de protocollen dient schriftelijk te worden voorgelegd aan de Senaat. De Senaat geeft al dan niet goedkeuring aan het voorstel tot wijziging van een protocol. Dit af- of goedkeuren wordt in de Senaatsvergadering vastgelegd.

De navolgende protocollen zijn benoemd:

  1. Corps der Hoogwaardigheidsbekleders

  2. Overlijden van leden of oud-leden van het officierencorps

  3. Reglement Koningschap

  4. Gebruikersovereenkomst Schuttersgebouw

  5. Huisregels

  6. Taken van de Kolonel

  7. Aanmelding Senaatslid

    Artikel 9 Secties (Aangenomen ledenvergadering 3-07-2020

De schutterij kent de navolgende secties voor haar leden:

Oranje sectie: 16 jaar tot en met 25 jaar.

Rode sectie: 26 jaar tot en met 35 jaar.

Groene sectie: 36 jaar tot en met 45 jaar.

Blauwe sectie: 46 jaar tot en met 55 jaar.

Gele sectie: 56 jaar en ouder.

 

 

Artikel 10 Senaat (Aangenomen ledenvergadering 3-07-2020)

Verkiezing

De verkiezing van een Senator geschiedt als volgt:
Een kandidaat haalt bij de secretaris een lijst “aanmelding Senaatslid” die voorzien moet worden van 15 namen en handtekeningen van stemgerechtigde leden van ons schuttersgilde. Deze lijst dient 7 kalenderdagen voor aanvang van de ledenvergadering ingeleverd te zijn bij de secretaris, waarna de voorzitter en de secretaris deze lijst controleren. Niet correct ingevulde lijsten worden niet ter vergadering in behandeling genomen. Tevens dient de kandidaat een formulier in te vullen waarin motivatie en kennis getoetst worden.

Indien er meer kandidaten zijn dan vrije plaatsen in de Senaat dan stemmen de leden.

Indien er voor een vrijgekomen plaats in het bestuur zich geen kandidaten melden dan is het zittend bestuur bevoegd om kandidaten te vragen voor het vervullen van een bestuursfunctie. Dan kan zonder een lijst “aanmelding Senaatslid” een kandidaat worden voorgesteld.

Voor verdere informatie zie protocol “Aanmelding Senaatslid”

Artikel 11 Officierencorps (Aangenomen ledenvergadering 3-07-2020)

Officierencorps
Het officierencorps bestaat uit de geüniformeerde (aspirant)leden.

Het officierencorps stelt zich ten doel het schuttersgilde te voorzien van een vast corps tijdens kermis, concoursen en andere optochten waaraan het gilde deelneemt.

Voor de wijze van aanmelden, functieverdeling, aankleding en onderscheidingen wordt verwezen naar het protocol “Het Corps der Hoogwaardigheidsbekleders.

Handtekening President: Handtekening Secretaris:

Welke Sectie?